talkscafe.com.vn

Ngày muốn học (nhấn chọn/bỏ chọn)

Giao tiếp tiếng Anh trung cấp


Ngôn ngữ : Anh

Loại hình tổ chức : Liên kết

Giáo trình : tự soạn

Giáo viên dạy : người Việt + bản ngữ

Phí :
 75,000 VND / 90 phút

Các lớp hot