talkscafe.com.vn

Tuấn

Tỉnh duy nhất Việt Nam chưa có thành phố trực thuộc?

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, các đơn vị hành chính ở Việt Nam gồm có: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thành phố trực thuộc tỉnh là một loại hình đơn vị hành chính cấp huyện, được xem là trung tâm hành chính, kinh tế của một tỉnh. 

Câu 1: Hiện, tỉnh nào chưa có thành phố trực thuộc?

a. Đăk Nông

b. Bình Phước

c. Tây Ninh

d. Cà Mau